• ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP 33 total views 2 recent views

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP รายสาขา
    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 21 สิงหาคม 2566
  • GPP Dashboard 72 total views 1 recent views

    Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7 มิถุนายน 2565